Vrijwilligersbeleid van de Hudsonhof

Oktober 2016

1. De visie op vrijwilligerswerk in De Hudsonhof 

De Hudsonhof is een vrijwilligersorganisatie. Zonder vrijwilligers zijn de activiteiten niet mogelijk. Vanuit alle deelnemende groepen zijn er vrijwilligers die een bijdrage leveren aan de taken binnen de Hudsonhof. Dit vrijwilligerswerk staat altijd in het teken van de doelstelling van de Hudsonhof.

Stimuleren van vrijwilligerswerk is een wezenlijk onderdeel van de werkwijze van De Hudsonhof. Iedereen die een bijdrage wil leveren, moet daar ook de kans voor krijgen. We stimuleren dat iedereen die dat kan, ook een bijdrage levert. We staan open voor vrijwilligers die door andere organisaties worden aangemeld, zoals WPI. Als het nodig is, creëren we een plek of een rol, waarin iemand kan meedoen en zijn of haar talenten kan ontdekken.

Het bestuur en de programmacommissie bestaan uit vrijwilligers. Vanuit alle groepen zijn er vertegenwoordigers in het bestuur en deelnemers aan de programmacommissie. Op die manier worden alle groepen betrokken bij het beleid en de opstelling van het activiteitenprogramma. Bij de samenstelling van het bestuur is diversiteit een belangrijk aandachtspunt.

2. De afspraken met vrijwilligers 

De vrijwilligers werken in de geest van de Hudsonhof:

  • iedereen is welkom, zolang men zich netjes gedraagt;
  • iedereen die hulp vraagt, helpen we binnen onze mogelijkheden.

We vragen van de vrijwilligers dat zij een bijdrage leveren aan de doelstelling van de Hudsonhof. En we vragen dat zij zich houden aan de regels en het beleid dat het bestuur heeft vastgesteld. Daar-tegenover staat dat de vrijwilliger ook grote zelfstandigheid en ruimte krijgt. Die ruimte maakt het ook aantrekkelijk om vrijwilliger in de Hudsonhof te worden en te blijven.

Voor de werkzaamheden wordt geen vergoeding gegeven, tenzij de taken verder gaan dan van een gewone vrijwilliger mag worden verwacht. Op dit moment geldt dat alleen voor grote wekelijkse schoonmaakklussen.

Vrijwilligers zijn verzekerd voor aansprakelijkheid- en ongevallen via de Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering van de gemeente. Daarnaast is er voor de bestuursleden een verzekering voor aansprakelijkheid als bestuurder.

Alle vaste vrijwilligers worden geregistreerd, onder meer voor de verzekering en de attenties. Met vrijwilligers die dat willen, wordt een vrijwilligerscontract afgesloten.

De vaste vrijwilligers maken per groep onderling de werkafspraken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de leden van het algemeen en dagelijks bestuur, de leden van de programmacommissie en de gastheren en –vrouwen.

3. Ontwikkelmogelijkheden, erkenning en waardering van vrijwilligers 

We bieden vrijwilligers cursussen als ze daarom vragen, of als we denken dat dit zinvol is. Bijvoor-beeld op het gebied van onderlinge samenwerking, sociale vaardigheden, en bedrijfshulpverlening. In de begroting wordt hiervoor geld gereserveerd.

Per groep vrijwilligers is er beleid met kleine attenties. En er zijn gezamenlijke sociale activiteiten, zoals samen een of twee keer per jaar uit eten gaan.

4. De begeleiding van vrijwilligers – oplossen van onenigheden 

De vrijwilligers maken onderling afspraken, wie de werkzaamheden coördineert en hoe de meer ervaren vrijwilligers nieuwe vrijwilligers opvangen en begeleiden. Indien nodig, wordt er een vaste begeleider aangewezen, bijvoorbeeld voor een nieuwe gastheer die wordt aangedragen via WPI.

De beheerder houdt in de gaten of dit goed verloopt, adviseert, en treedt op bij onenigheid. In die rol is hij de eerste vertegenwoordiger van het bestuur. Alleen als het nodig is, treden de voorzitter van het bestuur en de beheerder samen op bij onenigheden.

5. Aantrekken en vasthouden van vrijwilligers 

Het aantrekken en vasthouden van vrijwilligers gebeurt bij De Hudsonhof niet met een financiële vergoeding. Wij proberen met alle bovenstaande elementen een leuke en inspirerende plek te bieden, zoals mogelijkheden voor het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden, ruimte voor zelfstandig-heid, regelmatig sociale activiteiten en een goede sfeer.